P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Olšany – Hablov, která se koná v pátek
dne 20. března 2015 v 15.00 hod. v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Olšanech u Prostějova.


Program: 1. Zahájení
                 2. Volba návrhové komise
                 3. Výroční zpráva o hospodaření družstva
                 4. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2014
                 5. Diskuse
                 6. Usnesení
                 7. Závěr
                                                                                                    Srdečně zve představenstvo ZD Olšany – Hablov

Účast na členské schůzi je základní povinností každého člena. Jestliže se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, zmocněte přiloženou plnou mocí jiného člena družstva nebo další osobu, aby Vás na jednání zastupovali. S dalšími podklady k jednání se můžete seznámit na informační desce, umístěné v sídle Zemědělského družstva Olšany – Hablov.


P L N Á     M O C

Já …………………………………………............................ bytem ………………………………………….......... rodné číslo …………………………................................................. zmocňuji tímto dle čl. 19 odst. 11 stanov družstva pana (í) ………………………………………………………………………………................................................. bytem ……………………………………………………………… r. č. …………………….............. zastupováním na jednání VČS ZD Olšany – Hablov dne 20. 3. 2015.…………………………………..                                           Zmocnění v plném rozsahu přijímám
              podpis člena ZD
                                                                                                                ……………………………………
                                                                                                                            podpis zmocněné osoby

V Olšanech u Prostějova dne ………….. 2015


Stáhnout pozvánku


| © 2014 - 2017 Zemědělské družstvo Olšany - Hablov | zdolsany(at)zdolsany.cz | Design by Tom |