P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Olšany – Hablov, se sídlem Olšany u Prostějova 17,
798 14 Olšany u Prostějova, IČ: 46991727, která se koná v pátek 24. března 2023
v 15.00 hod. v Komunitním centru farního areálu (vedle kostela) v Olšanech u Prostějova.


Program: 1. Zahájení
                 2. Volba řídícího členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                 3. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2022
                 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022
                 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
                 6. Diskuse
                 7. Usnesení
                 8. Závěr
                                                                                                    Srdečně zve představenstvo ZD Olšany – Hablov

Účast na členské schůzi je základní povinností každého člena. Jestliže se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, zmocněte přiloženou plnou mocí jiného člena družstva nebo další osobu, aby Vás na jednání zastupovali.
S dalšími podklady k jednání se můžete seznámit na informační desce, umístěné v sídle Zemědělského družstva Olšany – Hablov.


P L N Á     M O C

Já …………………………………………............................ bytem ………………………………………….......... rodné číslo …………………………................................................. zmocňuji tímto dle čl. 17 odst. 7 stanov družstva pana (í) ………………………………………………………………………………................................................. bytem ……………………………………………………………… r. č. …………………….............. zastupováním na jednání ČS ZD Olšany – Hablov dne 24. 3. 2023.…………………………………..                                           Zmocnění v plném rozsahu přijímám
              podpis člena ZD
                                                                                                                ……………………………………
                                                                                                                            podpis zmocněné osoby

V Olšanech u Prostějova dne ………….. 2023


Stáhnout pozvánku


| © 2014 - 2023 Zemědělské družstvo Olšany - Hablov | zdolsany(at)zdolsany.cz |